Hoofdlijnen Beleidsplan Stichting Bevrijdingsfestival Oldambt

 

Maart 2019

 

Statutaire doelstelling

De doelstelling van de Stichting Bevrijdingsfestival Oldambt, als vermeld in haar statuten zijn:

a) Het jaarlijks op vijf mei organiseren van een bevrijdingsfestival in de gemeente Oldambt.

b) het verrichten van alle verdere handelingen , die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Werkzaamheden van de Stichting

De Stichting wil de jaarlijkse viering en herdenking van de bevrijding bewaren en presenteren. Het beleid is erop gericht deze viering middels een festival vorm te geven. De inhoud van het festival is van wisselende samenstelling echter het doel is om zoveel mogelijk instanties en (particuliere-) instellingen bij dit festival te betrekken.

 

Wijze van fondsenwerving

De Stichting verwerft haar inkomsten uit

a) geldmiddelen voortkomende uit bovengenoemde activiteiten en bijeenkomsten,

b) sponsoring, subsidies, giften en nalatenschappen

c) verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen

d) alle overige geoorloofde inkomsten

 

De Stichting heeft ten aanzien van het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

 

Vermogensbeheer

De Stichting doet niet aan actief vermogensbeheer. De minimaal overtollige middelen staan op een spaarrekening bij een reguliere bank.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wanneer van toepassing ontvangen eventuele vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding welke voldoet aan de wettelijke regels en valt binnen de gestelde maxima.

 

Bestemming liquiditeitssaldo

Een positief liquiditeitssaldo zal statutair worden besteed ten behoeve van een instelling met een soortgelijk doel als dat van de ontbonden Stichting. Dit naar keuze van het bestuur.

 

 

 

======================================================================================================

​​​​